Hai tử tù nguy hiểm trốn thoát khỏi phòng biệt giam


;